Reklama
 
Blog | Petra Šťastná

Vánoční poselství z Palestiny — poselství víry, naděje a lásky

Historický dokument Palestinský kairos vydaný v roce 2009 skupinou palestinských křesťanů z různých církví a tradic odsuzuje izraelskou vojenskou okupaci jako hřích proti Bohu a lidskosti a zdůrazňuje, že jakákoli teologie, která by legitimizovala okupaci je vzdálena křesťanskému učení lásky a solidarity s utlačovanými.

Slovo kairos je řeckého původu a znamená „pravý moment“ pro příchod Boha. Hnutí Kairos se zrodilo v roce 1985 v Jižní Africe jako hnutí křesťanů proti apartheidu a za sociální spravedlnost. V Palestině bylo založeno v roce 2009 a jeho hlavním cílem je ukončení izraelské okupace, kterou trpí palestinské obyvatelstvo jako celek, ať již jeho křesťanská či muslimská část.

Opakujeme a znovu prohlašujeme, že poselství nás křesťanů zprostřed tohoto všeho, této pohromy, je poselstvím víry, naděje a lásky,“ píše se mimo jiné v dokumentu, který podepsali Jeho Blaženost Patriarcha Michel Sabbah, Jeho Eminence Arcibiskup Atallah Hanna, Rev. Dr. Jamal Khader, Rev. Dr. Rafiq Khoury, Rev. Dr. Mitri Raheb, Rev. Dr. Naim Ateek, Rev. Dr. Yohana Katanacho, Rev. Fadi Diab, r. Jiries Khoury, paní Cedar Duaybis, paní Nora Kort, paní Lucy Thaljieh, pan Nidal Abu Zuluf, pan Yusef Daher, pan Rifat Qassis.

SCREENINGFoto z filmu Stones Cry Out (2013) o palestinských křesťanech

Vybíráme ukázky z textu Palestinského kairosu, který vyšel v českém překladu v roce 2010:

Inspirováni tajemstvím Boží lásky ke všem, tajemstvím jeho přítomnosti v dějinách všech lidí a zvláštním způsobem i v dějinách naší země, přinášíme zde své poselství, založené na křesťanské víře a na citu pro palestinské záležitosti – poselství víry, naděje a lásky.

(…) Srdce věřících jsou naplněna bolestí a otázkami: Co dělá mezinárodní společenství? Co dělají političtí vůdci v Palestině, v Izraeli, v arabském světě? Co dělá církev? Problém není pouze politický. Jde o jednání, jímž jsou mařeny lidské životy, a o to se církev musí zajímat.

(…) Voláme jako křesťané a jako Palestinci k našim náboženským a politickým vůdcům, k palestinské a k izraelské společnosti, k mezinárodnímu společenství i k našim křesťanským bratrům a sestrám v církvích po celém světě.

Realita v místě dění

Každý dnes hovoří o míru na Blízkém východě a o mírovém procesu. Přesto jsou to doposud pouhá slova. Skutečností je, že Izrael okupuje palestinská území, my jsme byli zbaveni svobody a to vše pramení z této situace:

 • Dělící zeď postavená na palestinském území, jehož velká část byla pro tento účel zkonfiskována, proměnila naše města a vesnice ve věznice, vzájemně je oddělila, učinila z nich rozptýlené a rozdělené okresy. Zvláště po kruté válce, kterou vedl Izrael během prosince 2008 a ledna 2009 proti Gaze, žijí obyvatelé této oblasti stále v nelidských podmínkách, pod permanentní blokádou a odříznuti od zbytku palestinských území.
 • Izraelské osady pustoší naši zemi ve jménu Božím a ve jménu síly, ovládají naše přírodní zdroje včetně vody a zemědělské půdy, čímž o ně připravují statisíce Palestinců a staví tím překážky jakémukoliv politickému řešení.
 • Skutečností je dennodenní ponížení, kterému jsme vystaveni na vojenských kontrolních stanovištích, když jedeme do práce, do školy nebo do nemocnice.
 • Skutečností je rozdělení členů jednotlivých rodin, které znemožňuje rodinný život tisícům Palestinců, zejména když jeden z manželů nemá izraelský průkaz.
 • Náboženská svoboda je přísně omezena; pod záminkou zachování bezpečnosti je znemožněn přístup ke svatým místům. Jeruzalém a jeho svatá místa jsou pro mnoho křesťanů a muslimů ze Západního břehu a pásma Gazy zapovězené. Dokonce i obyvatelé Jeruzaléma jsou v průběhu náboženských svátků v mnohém omezeni. Některým z našich arabských duchovních je pravidelně bráněno ve vstupu do Jeruzaléma.
 • Uprchlíci jsou rovněž skutečností. Mnoho z nich stále žije v uprchlických táborech v obtížných podmínkách. Čekají, až jim bude uděleno právo návratu, generace za generací. Jaký bude jejich osud?
 • A vězni? Tisíce vězňů, kteří se trápí v izraelských věznicích, jsou součástí skutečnosti. Izraelci jsou ochotni pohnout nebesy i zemí, aby osvobodili jednoho vězně, ale ty tisíce palestinských vězňů, kdy ti dostanou svoji svobodu?
 • Jeruzalém je srdcem naší reality. Je zároveň symbolem míru i znamením konfliktu. Zatímco dělící zeď rozděluje palestinská sousedství, v Jeruzalémě ubývá místních palestinských obyvatel, křesťanů i muslimů. Jsou jim zabavovány průkazy, čímž přicházejí o právo pobývat v Jeruzalémě. Jejich domy jsou pak zbořeny nebo vyvlastněny. Jeruzalém, město smíření, se stal městem diskriminace a vyloučení, spíše zdrojem bojů než míru.
 • Další z těchto skutečností je i to, že Izrael nedbá na mezinárodní právo a rezoluce, stejně jako netečnost arabského světa i mezinárodního společenství tváří v tvář tomuto pohrdání. Lidská práva jsou porušována a navzdory rozličným zprávám místních i zahraničních organizací na ochranu lidských práv bezpráví pokračuje.
 • Palestinci ve státě Izrael, kteří rovněž trpěli historickým bezprávím, jsou sice občany státu a mají práva a povinnosti občanů, ale trpí diskriminační politikou. Také oni čekají na to, až budou moci plně užívat práv a rovnosti jako ostatní obyvatelé státu.
 • Emigrace je další ze skutečností. Absence jakékoliv vize či jiskry naděje na dosažení míru a svobody tlačí mladé lidi, jak muslimy, tak křesťany, k emigraci. Země je tím připravována o svůj nejdůležitější a nejbohatší zdroj – vzdělanou mládež. Zmenšující se počet křesťanů, především v Palestině, je jedním z nebezpečných důsledků jak samotného konfliktu, tak místního i mezinárodního ochromení a neúspěšných pokusů najít komplexní řešení problému.
 • Tváří v tvář tomuto stavu věcí ospravedlňuje Izrael své akce, a to včetně okupace, kolektivních trestů a všech dalších forem represe Palestinců, jako sebeobranu. Podle našeho mínění je tento pohled na věc opakem skutečnosti. Ano, existuje palestinský odpor proti okupaci. Přesto, pokud by toto nebyla okupace, nebyl by ani žádný odpor, žádný strach a žádné nebezpečí. Takto situaci chápeme my. Proto vyzýváme Izraelce, aby okupaci ukončili. Pak uvidí nový svět, ve kterém není strachu ani hrozby, ale je v něm bezpečí, spravedlnost a pokoj.
 • Palestinské odpovědi na tento stav věcí byly různorodé. Někteří odpověděli vyjednáváním: to byl oficiální postoj palestinských představitelů, ale mírový proces vpřed neposunul. Některé politické strany následovaly ozbrojený odpor. Izrael jej užil jako záminku, aby Palestince obvinil z terorismu a byl schopen překroutit pravou povahu konfliktu a prezentovat jej jako izraelskou válku proti teroru, ne jako izraelskou okupaci, které Palestinci čelí legitimním odporem ve snaze ji ukončit.
 • Tragická situace se ještě zhoršila, když vznikl konflikt mezi Palestinci a Gaza byla oddělena od zbytku jejich území. Je třeba poznamenat, že ačkoliv rozděleni jsou sami Palestinci, důležitý díl odpovědnosti na tom má mezinárodní společenství od chvíle, kdy se odmítlo konstruktivně postavit k vůli palestinského lidu, kterou vyjádřil výsledek demokratických a legitimních voleb v roce 2006.

Opakujeme a znovu prohlašujeme, že poselství nás křesťanů zprostřed tohoto všeho, této pohromy, je poselstvím víry, naděje a lásky.

Naše země má univerzální poslání

 • Věříme, že naše země má univerzální poslání. V něm se otvírá význam zaslíbení, země, vyvolení, význam Božího lidu, aby zahrnul veškeré lidstvo, počínaje všemi lidmi této země. Ve světle biblického učení nikdy nebylo zaslíbení země politickým programem, ale spíše předstupněm dovršení univerzální spásy. Bylo počátkem naplnění Božího království na zemi.
 • Bůh do této země poslal praotce, proroky a apoštoly, aby světu přinesli univerzální poselství. Dnes jsou v této zemi tři náboženství, judaismus, křesťanství a islám. Naše země je Boží zemí stejně jako všechny ostatní země světa. Je svatá, protože je v ní přítomen Bůh, protože Bůh sám je svatý a posvěcující. My, kdo zde žijeme, jsme povinni respektovat Boží vůli, kterou pro tuto zemi má. Je naší povinností ji osvobodit od zla nespravedlnosti a války – je to Boží země, a proto musí být zemí smíření, pokoje a lásky. [1] Toho je samozřejmě možné dosáhnout. Bůh nám dal k žití tuto zemi jako dvěma národům a dal nám schopnosti, pokud k tomu máme vůli, žít společně a ustavit zde spravedlnost a pokoj, a tím z ní učinit skutečnou Boží zemi: „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí“ (Žl 24,1).
 • Jako křesťanští a muslimští Palestinci v této zemi nežijeme náhodně, ale naše přítomnost zde je hluboce zakořeněna v historii i územním členění, souzníme s ní stejně jako jacíkoliv jiní lidé se zemí, v níž žijí. Naše vyhnání bylo nespravedlivé. Západ se chtěl omluvit Židům za to, co v evropských zemích prožili, ale omluva byla připsána na náš účet a naší zemi. Snažili se napravit nespravedlnost a výsledkem byla nespravedlnost nová.
 • Navíc víme, že se na Západě někteří teologové snaží porušování našich práv přiřknout biblické a teologické odůvodnění. [2] Proto se zaslíbení stala v jejich interpretaci hrozbou pro samotnou naši existenci. Ona „dobrá zpráva“ evangelia se nám stala „znamením smrti“. Vyzýváme tyto teology, aby prohloubili reflexi Božího slova a své interpretace opravili, aby v Božím slovu viděli zdroj života pro všechny lidi.
 • Spojení s touto zemí je naším přirozeným právem. Není to otázka ideologická nebo teologická. Je to záležitost života a smrti. Někteří s námi nesouhlasí, dokonce nás považují za nepřátele jen proto, že prohlašujeme, že chceme žít ve své zemi jako svobodní lidé. Trpíme okupací své země proto, že jsme Palestinci. A jako křesťanští Palestinci trpíme kvůli mylné interpretaci některých teologů. Jestliže čelíme tomuto, musíme chránit slovo Boží jako zdroj života, a ne smrti, aby „dobrá zpráva“ zůstala taková, jaká je, „dobrou zprávou“ pro nás i pro všechny. Tváří v tvář těm, kdo používají bibli k ohrožení naši existence jako křesťanských a muslimských Palestinců, obnovujeme svou víru v Boha, protože víme, že slovo Boží nemůže být zdrojem naší zkázy.
 • Proto prohlašujeme, že jakékoliv užívání bible k legitimizaci nebo podpoře politických zájmů a postojů, které jsou založené na bezpráví páchaném jedním člověkem na druhém nebo jedním národem na druhém, mění náboženství v lidskou ideologii a okrádá Boží slovo o jeho svatost, univerzalitu a pravdu.
 • Prohlašujeme také, že izraelská okupace palestinských území je hříchem proti Bohu a lidskosti, protože Palestincům upírá jejich základní, Bohem ustanovená lidská práva. Ničí obraz Boží v Izraelcích, z nichž se stali okupanti, stejně jako ničí tento obraz v Palestincích pod jejich okupací žijících. Prohlašujeme, že jakákoliv teologie, zdánlivě založená na bibli, víře či historii, která legitimizuje okupaci, je vzdálená křesťanské nauce, protože vyvolává násilí a svatou válku ve jménu Boha všemohoucího, podřizuje Boha dočasným lidským zájmům a pokřivuje božský obraz v lidských bytostech žijících v politické i teologické nespravedlnosti.

Odpor

 • Poselství je jednoznačné. Láska je pro nás přikázáním Krista, našeho Pána, a zahrnuje jak přátele, tak i nepřátele. Ocitneme‑‑ li se v situaci, že musíme čelit zlu jakéhokoliv druhu, musí být toto zřejmé.
 • Palestinské občanské organizace stejně jako mezinárodní, nevládní organizace a jisté náboženské instituce vyzývají jednotlivce, společnosti a státy, aby přestali investovat v Izraeli a aby se podíleli na ekonomickém a komerčním bojkotu všech izraelských produktů z okupovaných území. [7] Považujeme to za součást mírového vzdoru. Tyto kampaně, které se nás zastávají, musí být vedeny s odvahou, musí otevřeně a upřímně prohlašovat, že jejich cílem není odplata, ale ukončení stávajícího zla, osvobození pachatelů i obětí nespravedlnosti. Cílem je osvobodit oba národy od extremistických postojů různých izraelských vlád, [8] přivést je ke spravedlnosti a smíření. V tomto duchu a oddáni těmto cílům postupně dosáhneme vytouženého řešení našich problémů, jako se to stalo v Jižní Africe [9] a v případě mnoha dalších osvobozeneckých hnutí ve světě.

Naše slovo k církvím světa

 • Zavrhujeme všechny formy rasismu, ať už náboženského, nebo etnického, včetně antisemitismu a islamofobie, a vyzýváme vás, abyste zavrhli všechny jeho projevy a vzdorovali jim. Současně vás vyzýváme, abyste pravdivě vypovídali o izraelské okupaci palestinských území a svůj postoj k ní zakládali na pravdě. Jak jsme již zmínili, považujeme bojkot a ukončení investování za nenásilné nástroje k dosažení spravedlnosti, míru a bezpečnosti pro všechny.

Naše poselství mezinárodnímu společenství

 • Naše poselství mezinárodnímu společenství zní: přestaňte měřit „dvojím metrem“ a trvejte na dodržování mezinárodních rezolucí o situaci v Palestině na obou stranách. Jestliže bude mezinárodní právo aplikováno selektivně, hrozí, že zůstaneme bezbranní v džungli zákonů. Tato selektivnost legitimizuje požadavky některých ozbrojených skupin a svědčí o tom, že mezinárodní společenství rozumí pouze logice síly. [10] Proto chceme odpověď na výše zmíněný návrh civilních i náboženských institucí: započít systém ekonomických sankcí a bojkotu namířených proti Izraeli. Znovu opakujeme, že toto není pomsta, ale zásadní čin, kterým má být dosaženo spravedlivého a konečného míru, jenž ukončí izraelskou okupaci palestinských a jiných arabských území [11] a zaručí bezpečnost a mír všem.

Výzva našemu palestinskému lidu a Izraelcům

 • Vyzýváme všechny, aby viděli tvář Boží v každém z jeho stvoření, překonali bariéru strachu či odlišné rasy a tím započali konstruktivní dialog a nezůstávali v kruhu nekonečných manévrů pro zachování situace, jaká je. Vyzýváme k hledání společné vize, postavené na rovnosti a vzájemném sdílení, ne na nadřazenosti, popírání druhého nebo agresi pod zástěrkou strachu a bezpečnosti. Tvrdíme, že je možné chovat k sobě lásku i vzájemnou důvěru. Proto je možný i mír a definitivní smíření. Tím bude dosaženo spravedlnosti a bezpečnosti pro všechny.
 • Důležité je vzdělání. Vzdělávací programy musí pomáhat poznávat jeden druhého, jací jsme, a ne prizmatem konfliktu, nepřátelství nebo náboženského fanatismu. Dnešní vzdělávací programy jsou tímto nepřátelstvím otrávené. [12] Přišel čas, kdy by mělo vzdělání člověku dovolit vidět Boží tvář v druhém a tím dokázat, že jsme schopni milovat jeden druhého a budovat naši budoucnost společně v míru a bezpečí.
 • Pokusy učinit stát náboženským, židovským nebo muslimským, jej dusí, uzavírají jej do úzkých mezí a mění ve stát, který diskriminuje a vyčleňuje, upřednostňuje jedny občany před druhými. Vyzýváme věřící Židy i muslimy: učiňte stát státem pro všechny jeho občany s vizí založenou na respektu k náboženstvím a na rovnosti, spravedlnosti, svobodě a respektu k pluralismu, ne na dominanci jednoho náboženství nebo početní většiny. [13]
 • Představitelům Palestiny vzkazujeme, že současné rozkoly nás všechny oslabují, způsobují další utrpení a nic je nemůže ospravedlnit. Musí být ukončeny pro dobro lidí, které je přednější než politické strany. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby tento proces sjednocování podpořilo a respektovalo svobodně vyjádřenou vůli Palestinců.
 • V základu naší vize a celého našeho života leží Jeruzalém. Je to město, kterému Bůh dal zvláštní význam v historii lidstva. Je to město, ke kterému všichni lidé směřují – a kde podle vidění proroka Izajáše naleznou přátelství a lásku v přítomnosti jednoho jedinečného Boha: „I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. (…) On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji“ (Iz 2,2–4). Dnes je toto město obýváno dvěma národy tří náboženství; jakékoliv politické řešení musí být založeno na této prorocké vizi a mezinárodních rezolucích o celistvosti Jeruzaléma. O této otázce by se mělo vyjednávat v prvé řadě, protože uznání svatosti a zvěsti Jeruzaléma bude zdrojem inspirace pro hledání řešení celého problému, který je ponejvíce problémem vzájemné důvěry a schopnosti vystavět novou zemi v zemi Boží.

Celý text Palestinského kairosu si můžete stáhnout ve formátu PDF zde, online je zde.

—-

Palestinský kairos a bojkot Izraele

Jak vyplývá z výše uvedených ukázek, Palestinský kairos se připojuje k palestinským občanským organizacím, mezinárodním nevládním organizacím a jistým náboženským institucím a vyzývá jednotlivce, společnosti a státy, aby přestali investovat v Izraeli a aby se podíleli na ekonomickém a komerčním bojkotu všech izraelských produktů z okupovaných území.

Považujeme to za součást mírového vzdoru. Tyto kampaně, které se nás zastávají, musí být vedeny s odvahou, musí otevřeně a upřímně prohlašovat, že jejich cílem není odplata, ale ukončení stávajícího zla, osvobození pachatelů i obětí nespravedlnosti. Cílem je osvobodit oba národy od extremistických postojů různých izraelských vlád, přivést je ke spravedlnosti a smíření. V tomto duchu a oddáni těmto cílům postupně dosáhneme vytouženého řešení našich problémů, jako se to stalo v Jižní Africe a v případě mnoha dalších osvobozeneckých hnutí ve světě,“ uvádí se v dokumentu.

Palestinští křesťané považují „bojkot a ukončení investování za nenásilné nástroje k dosažení spravedlnosti, míru a bezpečnosti pro všechny“ a vyzývají mezinárodní společenství: „přestaňte měřit „dvojím metrem“ a trvejte na dodržování mezinárodních rezolucí o situaci v Palestině na obou stranách.

Dodávají, že „jestliže bude mezinárodní právo aplikováno selektivně, hrozí, že zůstaneme bezbranní v džungli zákonů. Tato selektivnost legitimizuje požadavky některých ozbrojených skupin a svědčí o tom, že mezinárodní společenství rozumí pouze logice síly. Proto chceme odpověď na výše zmíněný návrh civilních i náboženských institucí: započít systém ekonomických sankcí a bojkotu namířených proti Izraeli. Znovu opakujeme, že toto není pomsta, ale zásadní čin, kterým má být dosaženo spravedlivého a konečného míru, jenž ukončí izraelskou okupaci palestinských a jiných arabských území a zaručí bezpečnost a mír všem.

ABOUTKřesťané v Palestině, foto z filmu The Stones Cry Out

Související informace:

Další informace:

Videa z konference „Christ at the Checkpoint“

Reklama